Nieuwe Website De Troetelberen

Gastouderopvang

 • Gastouderopvang is kinderopvang binnen een gezinssituatie in de woning waar de ouder of gastouder zijn hoofdverblijf heeft. Kinderopvang De Troetelberen werkt samen met twee erkende Gastouderbureaus: Kinderopvang Humanitas en Koba.

Verdeling van de kosten

 • Kosten ouders Ouders sluiten een overeenkomst met de zelfstandige Gastouder en het kindercentrum/of het gastouderbureau van hun keuze. Vervolgens betalen zij de rekeningen van de zelfstandige Gastouder (opvangkosten + indirecte kosten) en de rekening die de organisatie toestuurt (voor bemiddeling en diensten per maand). Een deel van de kosten kunnen zij terugkrijgen via de Belastingdienst/Toeslagen. Hoogte bijdrage..................... De hoogte van de bijdrage die ouders zelf betalen, is afhankelijk van :................... • het aantal kinderen dat gebruikmaakt van kinderopvang ........................ • de prijs van de kinderopvang ........................ • het aantal uren kinderopvang per kind ................................ • het door de Belastingdienst vastgestelde verzamelinkomen van de ouders........................ Met de calculator kinderopvang kunt u berekenen hoeveel u per saldo in 2010 voor uw kinderopvang moet betalen.

  Maximum opvangtarief 2010

  • Kinderopvangcentra mogen zelf hun uurprijs bepalen. De overheid vergoedt voor Gastouderopvang max. € 5,00 per opvang uur, voor de werkelijke opvangkosten (geen indirecte opvangkosten). Alleen de werkelijke opvanguren komen in aanmerking voor de Kinderopvangtoeslag. Is uw kinderopvang duurder, dan krijgt u over het deel boven het maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag. Is uw kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over dat hele uurtarief kinderopvangtoeslag.

  Kinderopvangtoeslag 2010

  • Hoe is kinderopvangtoeslag 2010 opgebouwd? De kinderopvangtoeslag die u van ons krijgt, bestaat meestal uit deze 2 delen: •de overheidsbijdrage Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. •als u werkt: de werkgeversbijdrage De werkgeversbijdrage krijgt u niet rechtstreeks van uw werkgever, maar keren wij uit als extra toeslag. Deze bijdrage is 1/6 deel van de kosten van kinderopvang. Als u een toeslagpartner hebt, krijgt u allebei 1/6 deel, dus in totaal 1/3 deel. Als u geen toeslagpartner hebt, vullen wij de werkgeversbijdrage aan tot 1/3 deel van de kosten van kinderopvang. De hoogte van de werkgeversbijdrage is dus niet afhankelijk van uw inkomen of het aantal kinderen in de opvang.

  Hoe werkt kinderopvangtoeslag

  • •Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van ons over de hoogte van uw kinderopvangtoeslag in 2010, de 'voorschotbeschikking'. Vanaf dan krijgt u ook kinderopvangtoeslag. •U krijgt elke 20e van de maand uw kinderopvangtoeslag voor de volgende maand op uw rekening gestort. Valt de 20e in het weekend, dan krijgt u uw toeslag de maandag daarna. •Geeft u een wijziging door? Dan krijgt u een nieuwe voorschotbeschikking met uw nieuwe toeslagbedrag. •Aan het einde van 2010 krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor 2011. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig. •In de loop van 2011 krijgt u de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag 2010, de 'beschikking Definitieve berekening'. Hierop staat uw definitieve toeslagbedrag.
  • De Website is gewijzigd

  Nieuwe Website De Troetelberen

  • is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang, onder Registratienummer 178651138

  Kinderopvang De Troetelberen

  • Geachte ouders.................... Als u op zoek bent naar een gezellige Gastouder die beschikt over een veilige en rookvrije omgeving voor uw kindje, dan kunt u terecht bij de kleinschalige, betaalbare en geregistreerde Kinderopvang De Troetelberen deze is gehuisvestigd aan “de Zevenhoeven 36C” 1963 SG Heemskerk. (Geregistreerde opvang houdt in dat de werkgever en het rijk mee betalen in de opvangkosten). Ik ben een Gastouder, en zelf moeder van twee kinderen. Als Zelfstandig Gastouder heb ik vanaf 1996 veel werkervaring opgedaan met het opvangen van baby's en peuters. Ik vang graag uw kindje op in een huiselijke sfeer, waar het kind zich kan ontwikkelen tot een gezellige kleuter, samen met maximaal vier andere kinderen onder de vier jaar. De Kinderopvang zal bestaan uit het verzorgen, het voeden, het stimuleren en volgen van de ontwikkeling van het kind. De Kinderopvang De Troetelberen is gehuisvest aan “de Zevenhoeven 36C” 1963 SG Heemskerk. Bij interesse kunt u mij geheel vrijblijvend mailen of aanschrijven, om een persoonlijke afspraak te maken....................................... Tel.nr. 0251-240106.

  De Gastouder

  • De Gastouder verplicht zich tot het opvangen van het kind op een dusdanige manier, dat het kind zich veilig, geborgen en gelukkig kan voelen, zich op zijn of haar eigen manier en eigen tempo kan ontwikkelen tot een tevreden kind, dat op zijn of haar vierde verjaardag in staat moet worden geacht het "zware" basisschoolleven te kunnen binnenstappen. De Gastouder stelt zich voor ook met de ouders een goed contact te onderhouden, die gebaseerd is op wederzijds respect en vertrouwen, om samen te bekijken hoe het kind zich tijdens de opvang ontwikkelt, met de bedoeling dat het kind een gezellige en gelukkige tijd doorbrengt bij de Gastouder..

  Voorwaarden voor kinderopvang

  • Kinderopvangtoeslag 2010: wie, wat en wanneer Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen? Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Ook moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan. Nieuwe regels gastouderopvang Er gelden nieuwe regels voor gastouderopvang. De belangrijkste veranderingen zijn: •De eisen voor gastouders en gastouderbureaus zijn hoger. Er wordt strenger gecontroleerd of gastouders aan deze eisen voldoen. •De uurprijs waarop de toeslag wordt gebaseerd is maximaal... € 5.00 Let op! Uw gastouder hoeft in 2010 nog niet in het Landelijk Register Kinderopvang te zijn opgenomen. Om in 2011 kinderopvangtoeslag te krijgen, is dit wel nodig. Zie ook: Gastouderopvang Maximaal aantal uur opvang per maand U kunt per maand voor maximaal 230 opvanguren kinderopvangtoeslag krijgen. Dit maximum geldt voor elke vorm van kinderopvang. Lees meer bij Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

  Nieuwe Website De Troetelberen

  Kamer van Koophandel

  • reg. Nr. 342455520000

  Opvangdagen en tijden

  • De dagen waarop de opvang kan plaatsvinden zijn: de maandag 8.00 u. -18.00 u., dinsdag 8.00 u. -18.00 u., donderdag 8.00 u. -18.00 u. Tenzij er andere afspraken worden gemaakt.................. LETOP: Er zijn weer opvangplaatsen beschikbaar bij Kinderopvang de Troetelberen. Vanaf 1 Oktober 2011 is er een opvangplaats beschikbaar op de dinsdag en donderdag.

  Bewaking van de privacy

  • Kinderopvang De Troetelberen hanteert de privacybescherming op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet (Wbp) geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. Aangezien er ook veel gegevens worden uitgewisseld tussen gastouder en ouder geldt in dit geval geheimhoudingsplicht.

  Hoe werkt kinderopvangtoeslag?

  • Na de aanvraag of wijziging Na uw aanvraag of wijziging ontvangt u binnen 8 weken bericht van ons. Dit bericht noemen we een voorschotbeschikking. Hierop staat hoeveel kinderopvangtoeslag u voorlopig krijgt. Binnen 8 weken na uw aanvraag staat de 1e toeslag op uw rekening. Zie ook: Kinderopvangtoeslag aanvragen Wijziging doorgeven Geld op uw rekening of op de rekening van uw kinderopvanginstelling U kunt de kinderopvangtoeslag op uw eigen rekening laten storten. U kunt het ook laten storten op de rekening van uw kinderopvanginstelling. De kinderopvanginstelling verrekent dan de kinderopvangtoeslag met de kosten die u moet betalen. Als u dit wilt, moet u op het aanvraagformulier het rekeningnummer van uw kinderopvanginstelling invullen. Vraag wel eerst aan uw kinderopvanginstelling of die deze mogelijkheid biedt. Vanaf 1 januari 2010 kunt u uw gastouder niet meer rechtstreeks betalen. U betaalt aan het gastouderbureau. Let op! U kunt geen toeslag op uw spaarrekening ontvangen. http://www.toeslagen.nl/

  Onderscheid 1e en 2e kind

  • Als u meer kinderen in de opvang hebt, krijgt u voor het 2e kind en de eventuele volgende kinderen meer kinderopvangtoeslag dan voor het 1e kind. Het 1e kind is het kind met het meeste aantal uren opvang. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn. Is het meeste aantal opvanguren voor 2 of meer kinderen gelijk? Dan is het 1e kind het kind met de laagste opvangkosten. Deze kosten staan op de facturen die u van uw kinderopvanginstelling krijgt. U kunt de kosten ook zelf berekenen door het aantal uren kinderopvang te vermenigvuldigen met het uurtarief. Als deze kosten bij beide kinderen ook gelijk zijn, bepalen wij wie het 1e kind is.

  Gerelateerd

  Diversen

  Knutselen

  Kinderfeestjes

  Gastouderbureaus

  Belastingdienst

  Zoekmachines

  Register Kinderopvang

  Geregistreerde kinderopvang

  • Om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag dient de Gastouderopvang aan de onderstaande voorwaarde te voldoen: ......................... Geregistreerde kinderopvang U bepaalt zelf naar welke kinderopvang uw kind gaat. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet het kindercentrum of gastouderbureau wel bij de gemeente geregistreerd zijn. Bij geregistreerde kinderopvang kan het gaan om: opvang door een gastouder via een gastouderbureau. Het kan gaan om dagopvang en buitenschoolse opvang. Let op! Het gastouderbureau bekijkt eerst of de opvang door de gastouder voldoet aan de regels. Pas vanaf het moment dat er een contract is afgesloten tussen het gastouderbureau en de gastouder, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

  Opvang door een Gastouder

  • Het gastouderbureau bekijkt eerst of de opvang door de gastouder voldoet aan de regels. Pas vanaf het moment dat er een contract is afgesloten tussen het gastouderbureau en de gastouder, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit kan niet met terugwerkende kracht. U krijgt alleen kinderopvangtoeslag voor een betaalde oppas als deze voldoet aan de volgende voorwaarden: •De oppas is als gastouder geregistreerd bij een gastouderbureau. •De opvang is tot stand gekomen via dat gastouderbureau. •U betaalt de oppas via het gastouderbureau.